Taylor & Francis Online

Nhà trường đang đăng ký truy cập cơ sở dữ liệu Taylor & Francis. Gói này bao gồm 185 tạp chí khoa học uy tín thuộc chủ đề Engineering, Computing and Technology.

Nguồn này đã được nhà xuất bản cho phép truy cập thử (trial access), người dùng của ĐHQG có thể sử dụng các máy trạm tại trường để truy cập. Bắt đầu tìm kiếm ngay: http://www.tandfonline.com

>> Vui lòng liên hệ LibQuest@hcmiu.edu.vn nếu bạn cần danh mục tạp chí đầy đủ.