Yêu cầu bổ sung tài liệu

I. TÀI LIỆU IN

Học liệu phục vụ giảng dạy/học tập:

Cán bộ giảng dạy yêu cầu Thư viện bổ sung tài liệu phục vụ môn học, vui lòng:

  • Kiểm tra tài liệu có hay chưa: trên Mục lục thư viện
  • Liên hệ với cán bộ phụ trách học liệu tại đơn vị trực thuộc (Khoa/Bộ môn) - thường là thư ký Khoa/Bộ môn.
  • Cán bộ phụ trách sẽ phối hợp với Thư viện để lập đề xuất mua tài liệu theo quy trình.

Quy trình mua tài liệu:

  Gửi đề xuất về Thư viện Thư viện xử lý yêu cầu
Bổ sung tài liệu định kỳ: Chậm nhất 60 ngày trước khi học kỳ bắt đầu Theo đợt mua sách chung cho trường (1-2 đợt/năm học)
Trường hợp phát sinh, đột xuất: Ngay khi có nhu cầu đột xuất Từng trường hợp cụ thể, ngay khi nhận được yêu cầu
  • Đề xuất lập theo mẫu, kèm theo đề cương môn học.
  • Trước khi lập đề xuất chính thức (có chữ ký của trưởng đơn vị), vui lòng gửi danh sách sơ bộ (nháp) về Thư viện để kiểm tra tài liệu đã có hay chưa.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Chị Trang (Phòng Nghiệp Vụ, TV Tầng 1, ext. 3203)
  • Download mẫu phiếu đề xuất:  Material Request Form

Tạp chí, Báo (ấn phẩm định kỳ):

Vui lòng điền thông tin vào mẫu phiếu: Serial Request Form

 

II. TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

Vui lòng làm theo hướng dẫn trong phiếu: E-Resource Request Form