Đề xuất mua tài liệu

Form này dành cho: 1/ Sinh viên/Học viên đề xuất tài liệu học tập cần sử dụng, và 2/ Đề xuất sách đọc thường thức đối với tất cả đối tượng bạn đọc. Nếu bạn là cán bộ giảng dạy cần đề xuất tài liệu môn học, vui lòng vào: Yêu cầu > Cho giảng viên để được hướng dẫn.