Seminar chuyên đề

Tập huấn TL Điện tử

seminar-icon.png

 

 

Thư viện ĐHQT dự kiến tăng cường tổ chức các seminar hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng tài liệu học thuật trực tuyến. Seminar này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nguồn cơ sở dữ liệu học thuật có liên quan đến ngành học, cung cấp kỹ năng định vị tạp chí khoa học, cũng như phổ biến một số phương pháp lựa chọn tài liệu có giá trị.

Giảng viên của trường có thể đăng ký với TV để tổ chức tập huấn cho sinh viên của mình. Vui lòng liên hệ Quầy LibQuest để biết thêm chi tiết.

Usage Promotion

e-resource induction.png

 

Ở một số thời điểm nhất định trong năm học, Thư viện tổ chức buổi giới thiệu nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu/làm luận văn cho sinh viên, học viên. Hoạt động này thường diễn ra dưới dạng buổi thuyết trình, đi kèm với phát cẩm nang, tờ rơi, phiếu đăng ký, và thông tin về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tin tức