Mượn

Mượn & Gia hạn:

 

Số sách được mượn

Số ngày được mượn

Gia hạn (1 lần)

Sinh viên đại học

2

10

3 ngày

HV sau đại học/NCS

2

20

7 ngày

Cán bộ, Giảng viên

4

30

14 ngày

Tài liệu mượn về:

  • Tài liệu [không nhãn]/Nhãn trắng: được mượn về
  • Tài liệu Nhãn Xanh: người học được mượn trong 24 giờ
  • Tài liệu Nhãn Đỏ: đọc tại Thư viện

Liên hệ:

Thư viện: Tầng 1

(08) 3724 4270 x 3241

Library@hcmiu.edu.vn