Mượn

Mượn & Gia hạn: Chính sách chung

 

Số sách được mượn

Số ngày được mượn

Gia hạn (1 lần)

Sinh viên đại học

2

10

3 ngày

HV sau đại học/NCS

2

20

7 ngày

Cán bộ, Giảng viên

4

30

14 ngày

Sử dụng Giáo trình:

 

Vị trí tài liệu

Đọc tại Thư viện

HighUse (tài liệu nhãn Đỏ)

Mượn ngắn hạn 24h

HighUse (tài liệu nhãn Xanh)

1 Tuần (sinh viên)

Quầy lưu hành - Thuê trợ giá

1 Học kỳ (sinh viên)

Quầy lưu hành - Thuê trợ giá

1 Học kỳ (staff) HighUse - Theo quy định

Mượn liên thư viện ĐHQG-HCM:

CBGV và Sinh viên IU có thể đặt mượn tài liệu từ các thư viện thành viên ĐHQG-HCM thông qua dịch vụ Mượn liên thư viện. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Liên hệ:

Thư viện: Tầng 1

(08) 3724 4270 x 3241

Library@hcmiu.edu.vn

Đi đến:

Tài liệu mới