Automation & Control (Und.Grad)

automation and control, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa