Biotechnology (Und.Grad)

công nghệ sinh học, biotech, bio-tech, bio-technology