https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Hướng dẫn Nộp luận văn về Thư viện | Library

Hướng dẫn Nộp luận văn về Thư viện

Nhằm thực hiện công tác lưu chiểu và phục vụ tài liệu nội sinh (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Thư viện trường hướng dẫn các bên liên quan thực hiện nộp lưu chiểu luận văn, luận án tốt nghiệp.

Công tác lưu chiểu phục vụ các mục đích: (1) Xây dựng bộ sưu tập để phục vụ việc tham khảo của người học và giảng viên - theo thống kê, hàng năm có khoảng 10 nghìn lượt truy cập bô sưu tập luận văn trực tuyến từ người dùng của Thư viện; (2) Phục vụ lưu trữ minh chứng và tài sản trí tuệ của Trường ĐHQT, nhằm phục vụ các hoạt động kiểm định của Khoa/Bộ môn.

Quy trình nộp lưu chiểu cần có sự phối hợp giữa Thư viện, Khoa/Bộ môn, Người học, và các Phòng liên quan. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng:

>> Nộp luận văn: Hướng dẫn dành cho người học

Gồm các hướng dẫn chung dành cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Lưu ý: khi đến kỳ nộp luận văn, người học cần làm theo hướng dẫn cụ thể mà Khoa/Bộ môn thông báo tại thời điểm đó.

>> Nộp luận văn: Hướng dẫn dành cho Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm đào tạo

Gồm các hướng dẫn dành cho nhân sự các Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm được phân công hướng dẫn người học nộp luận văn. Có đầy đủ thông tin liên hệ để phối hợp với Thư viện và các biểu mẫu liên quan.