Thông báo: nhận thẻ Hệ Thống Thư Viện

Tân sinh viên khóa 2020 vui lòng đến nhận thẻ Hệ Thống Thư Viện ĐHQG-HCM tại Thư viện - Tầng 1 (Trường ĐHQT). Thời gian phát thẻ: 8:00 đến 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6; và 8:00 đến 16:00 vào Thứ 7 hàng tuần.

Thẻ HTTV ĐHQG-HCM để làm gì? là thẻ để bạn sử dụng dịch vụ tại các Thư viện trong Hệ thống ĐHQG-HCM, bao gồm: Thư viện ĐHQT, Thư viện Trung tâm, và Thư viện các trường thuộc ĐHQG-HCM.

Có thể sử dụng Thẻ SV ĐHQT để sử dụng thư viện? Được! sử dụng các dịch vụ của Thư viện trường ĐHQT.

Trân trọng.