Food Engineering (Und.Grad)

công nghệ thực phẩm, food technology